Úvodní stránka   |   Akce   |   Objednávka   |   Jídelníček   |   Stravovací programy, ceník   |   Kontakty   |  
 
BMI
kalkulačka
 
vyber váhu:  
vyber výšku:
 
 
akce
 
Slevy pro celou rodinu
 
SLEVA - objednejte si jídlo na tři měsíce a získejte slevu 100,-Kč/měsíc

 
 
 
Hlavn strana » Jak systm funguje
 
Krabi?kovou stravu si m??ete zajistit vypln?n?m jednoduch?ho formul??e v sekci registrace  Vyberete si n?kter? z na?ich stravovac?ch program? a datum zah?jen?, uvedete adresu a ?as doru?en? a na? kur?r V?m ve stanoven?m ?asov?m rozmez?, Va?? objedn?vku p?iveze.        krabi?kov? dieta Ostrava

?asov? rozmez? dovozu spole?n? dohodneme. Objedn?vky na n?sleduj?c? Pond?l?, p?ij?m?me do ?TVRTKU - do 12:00 hod.   krabi?kov? dieta

M?te zdravotn? probl?my a nebo si nev?te rady, kter? stravovac? program je pro V?s ide?ln?? Pora?te se s Va?im l?ka?em, nebo vyu??jte slu?eb na?eho nutri?n?ho specialisty. Je V?m pln? k dispozici a pokud budete m?t z?jem, m??ete b?t bezplatn? pod jeho kontrolou, po celou dobu trv?n? Va?eho programu. krabi?kov? dieta

V?echna j?dla jsou vyrobena ve vysok? profesion?ln? ?rovni. Jsou denn? ?erstv? a neobsahuj? ??dn? konzervanty. Va?? pro V?s zku?en? kucha?i, v modern?ch kuchyn?ch vybaven?ch konvektomaty - va?en? je tedy na p??e a bez tuk?. V?e je p?ipravovan? z ?erstv?ch ingredienc? nikoli polotovar? a je ur?eno k okam?it? spot?eb?. Nen? tak pot?eba jednotliv? pokrmy nijak stabilizovat. K dochucen? jsou pou??v?ny ?erstv? nebo su?en? bylinky. Nepou??vaj? se ani ko?en?c? sm?si, kter? v?t?inou chut? zjednotv?r?uj?, co? je proti na?i firemn? filozofii, ?e j?dlo mus? v prv? ?ad? dob?e chutnat a b?t rozmanit?, aby byl z?kazn?k spokojen?.  krabi?kov? dieta

J?dla rozv???me postupn? v etap?ch, v?dy po dokon?en? v?robn?ho procesu jednotliv?ch etap. To n?m umo??uje velice flexibiln? rozvozov? ?asy, abychom vy?li vst??c pot?eb?m v?ech z?kazn?k?. Ta?ky s j?dlem V?m tedy m??eme dov?zt  ve?er, v noci a nebo r?no. Pokud je to v na?ich sil?ch, tak ka?d?mu z?kazn?kovi v?dy r?di vyhov?me.

Pokud m?te z?jem i o v?kendov? stravov?n?, tak si pros?m za?krtn?te na ?tvrtek a p?tek v?dy dv? ta?ky s j?dlem. Druh? ?tvrte?n? ta?ka s j?dlem bude na sobotu a druh? p?te?n? na ned?li. Ta?ky s j?dlem ulo?te do lednice.

Dny, ve kter?ch V?m na?e j?dlo nevyhovuje a nebo jste na n?j alergi?t? si pros?m neobjedn?vejte. Individu?ln? ?pravy v menu, bohu?el neprov?d?me.krabi?kov? dieta

M??ete se zaregistrovat i nez?vazn?. Zde vypln?te pouze jednoduch? formul?? a budete pravideln? informov?n o v?hodn?ch akc?ch , a bude V?m jednou t?dn? ZDARMA zas?l?n j?deln??ek na p???t? t?den.

Vyzkou?ejte n?kter? z obl?ben?ch t?denn?ch , nebo m?s??n?ch stravovac?ch program?.

Objedn?vky na n?sleduj?c? den p??j?m?me v?dy dva dny p?edem, v?dy do 12:00 hod.

* V??en? z?kazn?ci, r?di V?m doporu?ujeme tak? koncentrovan? extrakt ,,MATOL,, z tonick?ch bylin, kter? V?? organizmus nejd??ve detoxikuje a pot? blahod?rn? regeneruje. U??v?n?m ,,Matol Km,, p?edch?zejte civiliza?n?m chorob?m (jako je cukrovka, nadv?ha, rakovina, chronick? ?nava, a mnoh? jin?) Tento v?born? koncentr?t V?m p?ivezeme s V??? ta?kou s j?dlem, nebo i bez j?dla. Dal?? zaj?mav? informace o prosp??nosti a l??iv?ch v?hod?ch Matolu naleznete na n??e uveden?ch str?nk?ch:
http://www.relax.magictonic.cz/
 
paticka
www.KrabickovaStrava.cz © 2011